Δημοσιεύματα Ελένης Μπεζέ

“Η ανάμνηση του διωγμού από την Ισπανία στις αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον πόλεμο και τη Σοά”, στο Κ. Γαρδίκα, A.M. Δρουμπούκη, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Ράπτης (επιμ.), Η δεκαετία του ’40 και η μακρά σκιά της, σ. 171-8.

Advertisements