Δημοσιεύματα Άννας Μαρίας Δρουμπούκη

Trivialization of World War Two and Shoah in Greece: Uses, Misuses and Analogies in Light of the Current Debt Crisis”, Journal of Contemporary European Studies, 212, 2012, p. 190-201.

Οι Πόλεμοι της Μνήμης συνεχίζονται”, στο Κ. Γαρδίκα, A.M. Δρουμπούκη, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Ράπτης (επιμ.), Η δεκαετία του ’40 και η μακρά σκιά της, σ. 395-419.

Advertisements